wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie / Redakcja.
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane aspekty promocji miast i regionów polskich : zagrożenia / Miłosz Babecki.
Miłosz Babecki
13-25   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie miasta Białystok / Anna Busłowska.
Anna Busłowska
27-39   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowane powiązania integracyjne w agrobiznesie a rozwój regionalny i lokalny / Roman Chorób.
Roman Chorób
41-52   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza doliny Narwi i terenów bezpośrednio przyległych w badaniach geologiczno-geomorfologicznych Polski NE / Bożena Grabińska, Stanisław Kubeł.
Stanisław Kubeł, Bożena Grabińska
53-61   Pobierz
Opis
artykułu
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego / Mariola Grzybowska-Brzezińska, Agnieszka Brelik, Andrzej Skłodowski.
Agnieszka Brelik, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Andrzej Skłodowski
63-75   Pobierz
Opis
artykułu
Rola lokalnych grup działania na rzecz rozwoju funkcji turystycznych województwa mazowieckiego / Janusz Hochleitner.
Janusz Hochleitner
77-91   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane aspekty dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego / Waldemar Kozłowski.
Waldemar Kozłowski
93-106   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia zarządzania spółdzielnią na przykładzie „Społem” PSS w Ostrołęce / Kazimierz Karol Parszewski, Kamila Jakubiak.
Kazimierz Karol Parszewski, Kamila Jakubiak
107-115   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza wybranych aspektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia / Patrycja Pudło.
Patrycja Pudło
117-126   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce rodziny w strategii zawodowej właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw / Andrzej Sołoma.
Andrzej Sołoma
127-139   Pobierz
Opis
artykułu
Promocja turystyki aktywnej na przykładzie gminy Mstów / Izabella Sowier-Kasprzyk.
Izabella Sowier-Kasprzyk
141-154   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła do wojny 1831 roku i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich / Andrzej Szmyt.
Andrzej Szmyt
155-162   Pobierz
Opis
artykułu
Status miasta na prawach powiatu i jego wpływ na rozwój miast / Agnieszka Tarnowska.
Agnieszka Tarnowska
163-173   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie parafii w Lipnikach / Marcin Tomczak.
Marcin Tomczak
175-193   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze : od prapoczątków do państwa piastowskiego / Marek Truszczyński.
Mareks Truszczyński
195-206   Pobierz
Opis
artykułu
Systemy wynagradzania pośredników finansowych : teoria i praktyka / Adam Barembruch.
Adam Barembruch
209-224   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa / Agnieszka Brelik.
Agnieszka Brelik
225-230   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego / Renata Burchart.
Renata Burchart
231-243   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym / Anna Cudowska-Sojko.
Anna Cudowska-Sojko
245-253   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie ochrony twórczości w zakresie dóbr własności intelektualnej w działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Aldona Małgorzata Dereń.
Aldona Małgorzata Dereń
255-266   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw / Sławomir Dybka, Kazimierz Cyran.
Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka
267-281   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Ewa Dziawgo.
Ewa Dziawgo
283-295   Pobierz
Opis
artykułu
Strategie relacji z interesariuszami : praktyczny aspekt CSR na przykładzie polskich przedsiębiorstw / Barbara Fryzeł.
Barbara Fryzeł
297-311   Pobierz
Opis
artykułu
Kompetencje informacyjne w świetle zarządzania wiekiem / Barbara Fura, Marek Fura.
Marek Fura, Barbara Fura
313-327   Pobierz
Opis
artykułu
„Doświadczanie czasu” a przedsiębiorczość organizacyjna na drodze rozwoju współczesnych organizacji / Bartłomiej J. Gabryś.
Bartłomiej J. Gabryś
329-336   Pobierz
Opis
artykułu
Jakość jako kategoria mierzalna / Grzegorz Grela.
Grzegorz Grela
337-345   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie / Agnieszka Grzybowska.
Agnieszka Grzybowska
347-358   Pobierz
Opis
artykułu
Kompetencje menedżera przyszłości / Józef Frąś.
Józef Frąś
359-367   Pobierz
Opis
artykułu
Praktyczne aspekty redefiniowania modelu biznesowego w warunkach kryzysu : studium przypadku / Mariusz Hofman.
Mariusz Hofman
369-377   Pobierz
Opis
artykułu
Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Polsce / Stanisław Hornik.
Stanisław Hornik
379-391   Pobierz
Opis
artykułu
Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów : esej / Jerzy Kaźmierczyk.
Jerzy Kaźmierczyk
393-406   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie wiedzą w szpitalu : perspektywa średniego personelu medycznego : wyniki badań empirycznych / Agnieszka Krawczyk-Sołtys.
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
407-421   Pobierz
Opis
artykułu
CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji / Janusz Kroik, Zbigniew Malara.
Janusz Kroik, Zbigniew Malara
423-435   Pobierz
Opis
artykułu
Postrzeganie lojalności pracowników czasowo związanych z organizacją przez pracodawców / Małgorzata Król.
Małgorzata Król
437-451   Pobierz
Opis
artykułu
Teoretyczne aspekty tworzenia organizacji wirtualnej przedsiębiorstw / Lucyna Kwiatkowska.
Lucyna Kwiatkowska
453-461   Pobierz
Opis
artykułu
Przedsiębiorczość agroturystyczna mieszkańców wsi szansą aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich / Majka Łojko.
Majka Łojko
463-473   Pobierz
Opis
artykułu
Konkurencyjność instytucjonalna a kapitał ludzki : wybrane aspekty / Natalia Mańkowska.
Natalia Mańkowska
475-486   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji / Paweł Mickiewicz.
Paweł Mickiewicz
487-497   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja wartościowania działań kierowniczych z zastosowaniem metody dystansowej / Marian Mroziewski.
Marian Mroziewski
499-511   Pobierz
Opis
artykułu
Konkurencyjność spółek notowanych na GPW w świetle koncepcji teoretycznych / Arkadiusz Niedźwiecki.
Arkadiusz Niedźwiecki
513-525   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations / Katarzyna Pawlak-Kołodziejska.
Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
527-539   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane aspekty zapewnienia jakości kształcenia w edukacji na poziomie wyższym / Agnieszka Piasecka.
Agnieszka Piasecka
541-547   Pobierz
Opis
artykułu
Satysfakcja klientów w sferze osobowego transportu publicznego / Stanisław Pilarski.
Stanisław Pilarski
549-563   Pobierz
Opis
artykułu
Personel sprzedaży firm handlowych a decyzje zakupowe rolników na rynku nawozów mineralnych / Arkadiusz Piwowar.
Arkadiusz Piwowar
565-575   Pobierz
Opis
artykułu
Sektor MSP na polskim rynku zamówień publicznych na roboty budowlane / Wiktor Płóciennik.
Wiktor Płóciennik
577-590   Pobierz
Opis
artykułu
Factors influencing university students behavior in the moment of information about meat-safety hazard / Monika Radzymińska, Mirosław Rosak, Dominika Jakubowska.
Mirosław Rosak, Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska
591-600   Pobierz
Opis
artykułu
Wariantowanie przedsięwzięć informatycznych zagrożonych niepowodzeniem / Marcin Relich.
Marcin Relich
601-613   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe wyzwania dla sądów i kuratorów sądowych w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Andrzej Sęk, Łukasz Sęk.
Andrzej Sęk, Łukasz Sęk
615-625   Pobierz
Opis
artykułu
Ustawa o finansach publicznych jako przejaw wdrażania nowego zarządzania publicznego / Jarosław Skorwider.
Jarosław Skorwider
627-638   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmaty w rachunkowości / Sławomir Sojak.
Sławomir Sojak
639-652   Pobierz
Opis
artykułu
Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus.
Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus
653-661   Pobierz
Opis
artykułu
Partnerstwo organizacji pozarządowych i sektora biznesu : istota, przesłanki i warunki powodzenia / Dorota Teneta-Skwiercz.
Dorota Teneta-Skwiercz
663-674   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem intelektualnym we współczesnym przedsiębiorstwie / Anna Wildowicz-Giegiel.
Anna Wildowicz-Giegiel
675-686   Pobierz
Opis
artykułu
CRM jako źródło zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa / Bartłomiej Zinczuk.
Bartłomiej Zinczuk
687-697   Pobierz
Opis
artykułu
Zastosowanie oceny kompetencji pracowników z wykorzystaniem metody wieloźródłowej w świetle wyników badań / Anna Wieczorek-Szymańska.
Anna Wieczorek-Szymańska
699-712   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmaty w zarządzaniu / Jacek Woźniak.
Jacek Woźniak
713-725   Pobierz
Opis
artykułu
Zaspokojenie potrzeb finansowania kredytem hipotecznym zakupów mieszkaniowych / Marcelina Zapotoczna, Anna Ostrowska-Dankiewicz.
Marcelina Zapotoczna, Anna Ostrowska-Dankiewicz
727-741   Pobierz
Opis
artykułu
Idea Cittàslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast / Anna Augustyn.
Anna Augustyn
745-757   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmaty w systemach ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski i Niemiec / Roman Garbiec.
Roman Garbiec
759-774   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście wzrostu roli sektora usług w gospodarce / Katarzyna Kozioł-Nadolna.
Katarzyna Kozioł-Nadolna
775-782   Pobierz
Opis
artykułu
Klastry w kontekście zarządzania innowacjami / Joanna Machnik-Słomka.
Joanna Machnik-Słomka
783-795   Pobierz
Opis
artykułu
Cywilizacyjne podstawy zmian w zarządzaniu / Eugeniusz Niedzielski.
Eugeniusz Niedzielski
797-804   Pobierz
Opis
artykułu
Europejska Inicjatywa Obywatelska : Unia Europejska nie tylko „dla”, ale i „z” obywatelami / Paweł Niewiadomski, Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak, Paweł Niewiadomski
805-819   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie ryzykiem offshoringu usług / Magdalena Owczarczuk.
Magdalena Owczarczuk
821-834   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora / Adam Chętnik.
Adam Chętnik
837-838   Pobierz
Opis
artykułu
25 lat OTN – rozważanie jubileuszowe / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
839-841   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium : z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
843   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.