wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880–1918 na przykładzie gminy Baranowo = From the history of the paid emigration of the Kurpie Region to North America in 1880–1918 years on the example of the Baranowo commune / Adam Białczak.
Adam Białczak
17-34   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym = The firefighting development in makowski district between the war period / Dariusz Budelewski.
Dariusz Budelewski
35-47   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów = An analysis of selected chrematonyms in the town of Ostrołęka / Dorota Czyż.
Dorota Czyż
48-58   Pobierz
Opis
artykułu
Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 : szkic do monografii = The Soviet Army in Warmia and Mazury in 1945–1948 : A Monographic Sketch / Witold Gieszczyński.
Witold Gieszczyński
59-75   Pobierz
Opis
artykułu
Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku = The problem of power and democratic system in the light of the leading periodicals metropolis Bialystok and Warmia after 1989 / Wojciech Guzewicz.
Wojciech Guzewicz
76-93   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi w dziejach Ostrołęki = Jews in the history of Ostrołęka / Jan MIronczuk.
Jan Mironczuk
94-101   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study / Mirosław Rosak, Ewa Żebrowska-Rosak.
Ewa Żebrowska-Rosak, Mirosław Rosak
102-113   Pobierz
Opis
artykułu
Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku = An attempt at occupying Ostrołęka made by General Jan Nepomucen Umiński on the turn of March and April 1831 / Tomasz Strzeżek.
Tomasz Strzeżek
114-128   Pobierz
Opis
artykułu
”Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage” : ‘Heimat’ und deren jetzige Wahrnehmung = “Heimat Is a Carefree Childhood” : Heimat and its Contemporary Perceptron / Radosław Supranowicz.
Radosław Supranowicz
129-143   Pobierz
Opis
artykułu
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża / Ireneusz Żuchowski, Beata Piekarska.
Ireneusz Żuchowski, Beata Piekarska
144-154   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych : wybrane aspekty = The role and functions on new media in information transfer about territorial products : selected aspects / Miłosz Babecki.
Miłosz Babecki
157-170   Pobierz
Opis
artykułu
Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej = The behavior of the driver in difficult driving situations / Dariusz Borkowski.
Dariusz Borkowski
171-184   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce = Development of outsourcing services in the age of an economic crisis in Poland / Wiesław Breński.
Wiesław Breński
185-194   Pobierz
Opis
artykułu
Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego = The procedures for determining the balance sheet and tax profit / Renata Burchart.
Renata Burchart
195-209   Pobierz
Opis
artykułu
Pojęcie wiedza w teorii i praktyce = Notion knowledge in theory and for practice / Dorota Chmielewska-Muciek.
Dorota Chmielewska-Muciek
210-221   Pobierz
Opis
artykułu
Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie = Entrepreneurship as a determinant for the development of innovative structures of integration in agribusiness / Roman Chorób.
Roman Chorób
222-231   Pobierz
Opis
artykułu
Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji = Shopping Centers as a discriminant of modern trends in consumption and commerce / Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka.
Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka
232-243   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych = Analysis of possibility of linear expansion measurements on composites of high thermal conductivity using analytical methods / Łukasz Dul.
Łukasz Dul
244-259   Pobierz
Opis
artykułu
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering / Ewa Dziawgo.
Ewa Dziawgo
260-273   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacyjny błąd medyczny = Organisational medical malpractic / Aleksandra Engler-Jakubiak.
Aleksandra Engler-Jakubiak
274-288   Pobierz
Opis
artykułu
Zjawisko migracji – rys historyczny = Phenomenon of the migration – outline of the history / Krzysztof Głowiak.
Krzysztof Głowiak
289-308   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki = Risk management in a multi-project environment – outline of issues / Mariusz Hofman.
Mariusz Hofman
309-318   Pobierz
Opis
artykułu
Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości = Cultural route – the new strategy of representing the past / Krystyna Kamińska.
Krystyna Kamińska
319-329   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Objectives of local government units in Poland / Marcin Karlikowski.
Marcin Karlikowski
330-340   Pobierz
Opis
artykułu
Być albo nie być przedsiębiorczym liderem – w kierunku nowego paradygmatu przywództwa = To be or not to be an entrepreneurial leader – towards new leadership paradigm / Rafał Kozłowski.
Rafał Kozłowski
341-353   Pobierz
Opis
artykułu
Integracja środowisk naukowych = Social innovation as premise of business model / Janusz Kroik, Zbigniew Malara.
Janusz Kroik, Zbigniew Malara
354-368   Pobierz
Opis
artykułu
Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym = Self-leadership as a Competence in Sales Forces on B2B Market / Marek Kruk.
Marek Kruk
369-379   Pobierz
Opis
artykułu
Confabulations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec : on the 210th birthday anniversary of the poet / Monika Kulesza-Gierat.
Monika Kulesza-Gierat
380-389   Pobierz
Opis
artykułu
Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy = Philosophical reference to economical category of working time / Leszek Michalczyk.
Leszek Michalczyk
390-402   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature / Paweł Mickiewicz, Maciej J. Nowak.
Paweł Mickiewicz, Maciej J. Nowak
403-414   Pobierz
Opis
artykułu
System zarządzania kompetencjami w organizacji = Competencies Management System in an Organization / Ilona Penc-Pietrzak.
Ilona Penc-Pietrzak
415-428   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza regresji dla ilości i wartości transakcji kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce = The regession analysis for the number and value of transactions with payment cards issued in Poland / Marcin Pigłowski.
Marcin Pigłowski
429-441   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure / Iwona Pomianek, Mariola Chrzanowska, Piotr Bórawski.
Piotr Bórawski, Iwona Pomianek, Mariola Chrzanowska
442-456   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje osób indywidualnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Investments in case of individual students university of Warmia and Mazury in Olsztyn / Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński.
Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński
457-468   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie informacją publiczną w działalności samorządu gminnego w Polsce = Safety of making public information available in the Polish local authorities / Andrzej Sęk.
Andrzej Sęk
469-483   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmat zarządzania różnorodnością – wstępne ustalenia = Paradigm of managing the diversity – preliminary arrangements / Dariusz Stankiewicz.
Dariusz Stankiewicz
484-495   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa = Talent management in the context of firm innovativeness / Agata Sudolska, Monika Chodorek.
Agata Sudolska, Monika Chodorek
496-503   Pobierz
Opis
artykułu
Eutanazja : między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa = Euthanasia : between the murder of mercy and act of suicide / Marek Truszczyński.
Marek Truszczyński
504-517   Pobierz
Opis
artykułu
Izrael Sztern – poeta osobny i jego dzieło = Israel Sztern – poet detached and his work / Paweł Trzemkowski.
Paweł Trzemkowski
518-529   Pobierz
Opis
artykułu
Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego = Technology transfer as a determinant of economic growth / Roman Tylżanowski.
Roman Tylżanowski
530-541   Pobierz
Opis
artykułu
Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym : na przykładach fanpage’a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24 = Citizen journalism in the local dimension : on the basis of the fanpage Olsztyn Żyje and the website Olsztyńska24 / Marta Więckiewicz.
Marta Więckiewicz
542-555   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku = The problems of the region in the presidential election campaign in 2010 / Sylwia Wykusz.
Sylwia Wykusz
556-568   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym = Income tax genesis in medieval Europe and in contemporary times / Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz.
Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz
571-581   Pobierz
Opis
artykułu
Педагогический университет в контексте компетентностного подхода = Pedagogical University in the context of the competence approach / Natalia Demianienko.
Natalia Demianienko
582-591   Pobierz
Opis
artykułu
Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego = Internal system of quality assurance in polish university in view of standards and indications in the European Higher Education Area / Agnieszka Piasecka.
Agnieszka Piasecka
592-600   Pobierz
Opis
artykułu
Superowoce i ich właściwości = Superfruits and their properties / Jolanta Joanna Sienkiewicz, Justyna Góralczyk.
Jolanta Joanna Sienkiewicz, Justyna Góralczyk
601-609   Pobierz
Opis
artykułu
Национальная элита западной волыни межвоенного периода XX века: источники формирования = Volyn’s national elite in the interwar period of the twentieth century: sources of formation / Irina Skakalska, Inna Shvalyuk.
Irina Skakalska, Inna Shvalyuk
610-617   Pobierz
Opis
artykułu
Отношения польской шляхты с волынским губернатором в системе управления Российской империи конец ХVIII – начало ХIХ в. = Relations between polish nobility and governor of Volyn in the administration system of Russian Empire. From the end of XVIII to beginning of XIX century / Wasyl Żeliwniak.
Wasyl Żeliwniak
618-625   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = The OTN calendar.
629-630   Pobierz
Opis
artykułu
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
631-632   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, M. Przytocka
633-638   Pobierz
Opis
artykułu
"Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu", Konstanty Usenko, Wołowiec 2012 : [recenzja] / Roksana Studzińska.
Roksana Studzińska, Konstanty Usenko
639-641   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] / Janusz Gołota.
Janusz Gołota, Tomasz Piekarski
642-644   Pobierz
Opis
artykułu
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w „Zeszytach Naukowych OTN”.
645-646   Pobierz
Opis
artykułu
Wymagania wydawnicze – „Zeszyty Naukowe OTN”.
647-648   Pobierz
Opis
artykułu
The regulations for submitting and publishing of works in the Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka.
649-650   Pobierz
Opis
artykułu
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka – publishing requirements.
651-652   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.